POLÍTICA DE PRIVACItat

SOBRE AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L., informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web www.soluxions.es.

 

En aquest sentit, SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

 

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT​

El Responsable del tractament és SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L., domiciliada a Barcelona (08002), Ptge. La Pau 10 bis, entr. 1a, amb CIF B88284435, telèfon de contacte: 932 692 733 i email: info@soluxions.es.

FINALITAT DEL TRACTAMENT​

A l’efecte del qual preveu la LOPD, SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L. l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporats als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

 

Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits pels Clients; realitzar totes aquelles activitats pròpies de SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L. i remetre les comunicacions, butlletins, activitats i notícies del seu interès relacionades amb els serveis que oferim.

 

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests.

CONSERVACIÓ DE LES DADES​

Les dades personals seran conservats mentre es mantingui la relació comercial amb els Clients o Usuaris i, una vegada finalitzada, si vostè no exercita els seus drets d’oposició i/o cancel·lació indicats.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT​

La base legal pel tractament de les dades dels clients és la prestació dels serveis contractats i/o la resposta a la seva consulta o sol·licitud.

 

També el tractament per a enviar-li circulars informatives, comunicacions, activitats i notícies del seu interès relacionades amb el servei contractat es troba legitimat per raó de la relació comercial existent amb aquesta empresa, de conformitat amb el qual estableix el RGPD.

 

Finalment, el tractament de les seves dades per a enviar-li informació comercial sobre productes o serveis de l’empresa que no té contractats o comunicacions, activitats i butlletins informatius de l’empresa està basat en el seu consentiment, pel qual podrà oposar-se en qualsevol moment a aquesta mena d’enviament, mitjançant sol·licitud a l’adreça: info@soluxions.es, indicant en l’assumpte “Baixa RGPD”, sense que la seva sol·licitud de baixa d’aquests enviaments condicioni de cap manera el normal desenvolupament i correcta execució dels serveis que tingui contractats amb l’empresa.

DRETS DELS INTERESSATS​

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

 

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament, enviant un correu electrònic a info@soluxions.es, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

 

Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. I també a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

confidencialitat i cessió de dades a tercers

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

 

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió.

 

L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)​

SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

 

SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les quals es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.

 

La presència de “links” o enllaços només té finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOLUXIONS EFFICIENT ENERGY, S.L., es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.